ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 1. ALGEMEEN. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (tezamen met eventuele daaraan rechtstreeks verbonden schriftelijke specificaties of offertes van de Verkoper en/of aanvullende voorwaarden verstrekt door de Verkoper) zijn bij uitsluiting van toepassing op de verkoop c.q. licentieverlening door de Verkoper van alle geleverde goederen en diensten (waaronder, doch niet uitsluitend, hardware-, firmware – en software-producten, training, programmering, onderhoud, engineering, onderdelen, reparatiediensten en ‘remanufacturing services’ – hierna tezamen genoemd ‘Producten’) verstrekt aan de Koper, ongeacht of de verkoop c.q. licentieverlening tot stand gebracht is door een papieren- transactie of via de fax of andere vormen van elektronische gegevens uitwisseling (‘EDI’) of e-commerce, en geeft de volledige overeenkomst daaromtrent weer tussen de Koper en de Verkoper. De Kopers ontvangst of aanvaarding van de levering van de Producten besteld of ingekocht onder de Overeenkomst vormt de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden. Aanvullingen op of wijzigingen in deze voorwaarden zijn niet bindend voor de Verkoper tenzij schriftelijk overeengekomen, ondertekend door een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van de Verkoper ter plaatse van het hoofdkantoor van de Verkoper. De Verkoper maakt uitdrukkelijk bezwaar en verwerpt eventuele andere voorwaarden, waarnaar wordt verwezen in of die verschijnen op de Kopers order of offerteaanvraag die een aanvulling zijn op of niet in overeenstemming zijn met de algemene verkoopvoorwaarden zoals hier bepaald en waar naar verwezen wordt.
 2. BETALINGSVOORWAARDEN. Tenzij anderszins schriftelijk geaccepteerd door de Verkoper, bedragen de betalingstermijnen netto (10) dagen vanaf de factuurdatum met voortdurend goedgekeurd krediet als bepaald door de Verkoper. De Verkoper mag in gedeelten factureren en betaling van de overeengekomen vergoeding in gedeelten eisen, conform de door de Verkoper bepaalde momenten op basis van de stand van uitvoering van de overeenkomst. De Verkoper behoudt zich het recht voor om elektronisch te factureren en betaling te ontvangen door middel van elektronische overmaking. Betaling door middel van een credit card, mits toegestaan, is onderhevig aan de validatie en controle zowel bij het aangaan van de Overeenkomst als bij de verzending. De Verkoper behoudt zich het recht voor verdere nakoming van zijn verbintenissen op te schorten indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn geschiedt. Tenzij door de Verkoper geaccepteerd, is verrekening niet toegestaan. Over rekeningen welke niet tijdig zijn voldaan, worden verzuiminteresten in rekening gebracht tegen een rente van anderhalf procent (1,5%) per maand (met inachtneming van eventueel bij wet opgelegde limieten).
 3. AFLEVERINGSVOORWAARDEN EN EIGENDOM. Leveringsvoorwaarden zijn af fabriek ten aanzien van de Verkopers fabriek of opslag (conform de huidige Incoterms) tenzij op andere wijze overeengekomen zoals zulks wordt bewezen aan de hand van de Verkopers orderbevestiging. In alle gevallen gaat de eigendom over op de Koper bij levering van de Verkoper aan de Koper of bij afgifte voor transport aan de Koper behalve dat de Verkoper (of diens leveranciers en licentiegevers) eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten welke verbonden zijn aan de Producten. Bevestigde verzenddata gelden slechts bij benadering en zijn gebaseerd op onverwijlde ontvangst van alle benodigde informatie van de Koper. De Verkoper sluit alle aansprakelijkheid voor late levering uit. Indien van toepassing worden vooruitbetaalde transportkosten in rekening gebracht onder een separate post op de factuur.
 4. GARANTIE.

(a)          Hardware: de Verkoper garandeert voor een periode van één (1) jaar vanaf de datum van de factuur van de Verkoper c.q. diens aangewezen distributeur dat de onder deze voorwaarden geleverde nieuwe hardwareproducten vrij zijn van gebreken ten aanzien van materiaal, vakmanschap en ontwerp. Op als gevolg van deze garantiebepaling gerepareerde of vervangen Producten is vergelijkbare garantie van toepassing voor de langste van de volgende twee perioden: een periode van zes (6) maanden met ingang van de datum van verzending, of het restant van de oorspronkelijke garantietermijn.

(b)          Software en firmware: tenzij anders is bepaald in een licentieovereenkomst van de Verkoper of een derde, garandeert de Verkoper voor een periode van één (1) jaar vanaf de datum van de factuur van de Verkoper c.q. diens aangewezen distributeur dat onder deze voorwaarden geleverde standaard software of firmware, indien gebruikt met door de Verkoper aangegeven hardware, zal functioneren overeenkomstig de gepubliceerde specificaties welke zijn opgesteld, goedgekeurd en verstrekt door de Verkoper. De Verkoper heeft geen enkele verplichting er in te voorzien dat noch verstrekt de Verkoper garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, dat software- of firmwareproducten ononderbroken en foutloos zullen werken, of dat de daarin vervatte functies zullen voldoen aan het beoogde gebruik of de eisen van de Koper.

(c)           Non-Garantie: Met betrekking tot Remanufacturing services, reparaties en vervanging ter plekke: de Verkoper garandeert voor een periode van één (1) jaar vanaf de datum van factuur door de Verkoper c.q. diens aangewezen distributeur dat onder deze voorwaarden geleverde hardwareproducten, ten aan zien van welke ‘remanufacturing services’ verleend zijn of die ter plekke zijn vervangen, of welke hardware componenten zijn gerepareerd in de fabriek en waarop de in sub a van dit artikel bedoelde garantie niet of niet meer van toepassing is, vrij zijn van gebreken ten aanzien van materiaal en vakmanschap. Op onder deze garantie herstelde of vervangen Producten is de garantie van toepassing voor een periode van 30 dagen vanaf de datum van verzending aan de Koper, of het restant van de oorspronkelijke garantietermijn, nemende de langste termijn.

(d)          Services: de Verkoper garandeert dat Producten die alleen bestaan uit dienstenproducten, waaronder training, -herstel ter plekke-, constructiewerkzaamheden en maatwerk applicatie- programmeerdiensten, zullen worden uitgevoerd door passend geschoold personeel in dienst bij of ingeschakeld door de Verkoper.

(e)          ’Open Box’ Producten: de Verkoper garandeert dat hardware Producten die verkocht worden als ‘Open Box’ (zoals retourzendingen van klant en distributeur, refurbished of gereviseerd etc.) vrij zijn van gebreken ten aanzien van materiaal en vakmanschap voor een periode van 90 dagen vanaf de datum van factuur door de Verkoper c.q. diens aangewezen distributeur. ‘Open Box’ Producten, hoewel functionerend, betreffen mogelijk een revisie of niet de recentste versie. Op onder deze garantie vervangen of herstelde Producten is de garantie van toepassing voor een periode van 30 dagen vanaf de datum van verzending of het restant van de oorspronkelijke garantietermijn, nemende de langste termijn.

(f)           Specificaties Koper/ Compatibiliteit: de Verkoper verstrekt geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontwerpen, materialen, constructiecriteria of Producten welke zijn verstrekt of gespecificeerd door de Koper en aangebracht in de Producten of voor Producten welke zijn vervaardigd door of afkomstig zijn van andere door de Koper gespecificeerde fabrikanten of verkopers. Voorzover Garantie van toepassing is op dergelijke door de Koper gespecificeerde Producten, is deze garantie uitsluitend beperkt tot de eventueel door de oorspronkelijke fabrikant of verkoper (anders dan de Verkoper) directe of indirecte verstrekte garantie. De Verkoper garandeert niet de compatibiliteit van de Producten met de goederen van andere fabrikanten of de specifieke toepassing van Koper, tenzij en voorzover zulks uitdrukkelijk wordt toegezegd in Verkopers gepubliceerde specificaties of schriftelijke offerte .

(g)          Hergebruik van materialen: Teneinde in overeenstemming te handelen met milieubeleid en milieu praktijktoepassingen, behoudt de Verkoper zich het recht voor om in zijn productie, herstel en ‘remanufacturing service‘ processen bepaalde hergebruikte materialen toe te passen (sluitingen, plastic etc.) of ‘remanufactured’ onderdelen die gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen of onderdelen die slechts incidenteel gebruikt zijn. Deze toepassing zal niet van invloed zijn op de verstrekte product garantie of gepubliceerde betrouwbaarheidsstatistieken.

(h)          Verhaal: garantieaanspraken uit hoofde van bovenstaande garanties bestaan, naar keuze van de Verkoper, uitsluitend uit vervanging, reparatie, nieuwe prestatie, wijziging, of verstrekking van een tegoed voor de aanschafprijs, van de betreffende Producten en, voor zover van toepassing, slechts na inlevering van dergelijke Producten conform instructies van de Verkoper. Vervangende producten kunnen nieuw, ‘remanufactured’, ‘refurbished’ of hersteld zijn zulks ter keuze van de Verkoper. Indien de Koper verzoekt om garantiedienstverlening op locatie uit te voeren, dan komen de kosten hiervan (bestaande uit tijd, reistijd en aan dergelijke diensten verbonden onkosten) voor zijn rekening. Het voorgaande zal de uitsluitende vordering zijn wegens enige tekortkoming in de nakoming van garantieverplichtingen of enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die hierdoor ontstaat.

(i)            Algemeen: Een garantie wordt slechts nagekomen indien (a) de Verkoper onmiddellijk schriftelijk in kennis is gesteld van de aanspraak op de garantie en (b) na de Verkopers onderzoek blijkt dat het beweerde defect niet is veroorzaakt door: onkundig gebruik, veronachtzaming, ondeugdelijke installatie, behandeling, onderhoud, reparatie, verandering of wijziging door anderen dan de Verkoper, ongeval, of ongewone verslechtering of achteruitgang van de Producten of onderdelen daarvan als gevolg van de fysieke omgeving of elektrische of elektromagnetische geluidsomgeving.

(j)            DE BOVENGENOEMDE GARANTIES TREDEN IN PLAATS, OP DE RUIMSTE WIJZE DIE TOEGESTAAN IS ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT, VAN ALLE ANDERE GARANTIES, IMPLICIET OF WETTELIJK, WAARONDER IMPLICIETE GARANTIES AANGAANDE DE VERHANDELBAARHEID OF DEUGDELIJKHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK, OF UITVOERINGS- OF TOEPASBAARHEIDSGARANTIES. Rechten ontleend aan bovenstaande garanties (met inbegrip van aangegeven beperkingen) strekken zich uit over de Kopers klanten indien de Koper een door de Verkoper aangewezen distributeur is voor Producten.

 1. UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. OP RUIMSTE WIJZE DIE TOEGESTAAN IS ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT, IS DE VERKOPER NIET AANSPRAKELIJK, VOOR ENIGE VORM VAN BEDRIJFSSTAGNATIE, VERLIES VAN WINST, OMZET, MATERIALEN, VERWACHTE BESPARINGEN, GEGEVENS, CONTRACTEN, GOODWILL (DIRECT OF INDIRECT VAN AARD), OF VOOR ANDERE VORMEN VAN INCIDENTELE -, INDIRECTE – OF GEVOLGSCHADE. DE MAXIMUM CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER TEN AANZIEN VAN ALLE OVERIGE VORDERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN, WAARONDER TEN AANZIEN VAN DIRECTE SCHADEVERGOEDING EN VERPLICHTINGEN ONDER EEN AL DAN NIET VERZEKERDE SCHADELOOSSTELLING, ZAL NIMMER MEER BEDRAGEN DAN DE KOSTEN VAN DE PRODUCTEN DIE HET ONDERWERP VORMEN VAN DE VORDERING OF AANSPRAKELIJKHEID. DE VERKOPER SLUIT ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT DIE VOORTVLOEIT UIT OM NIET VERSTREKTE INFORMATIE VAN OF ASSISTENTIE DOOR MAAR NIET VERLANGD VAN DE VERKOPER. VORDERINGEN JEGENS DE VERKOPER DIENEN TE WORDEN INGESTELD BINNEN ACHTTIEN (18) MAANDEN NADAT DE OORZAAK VOOR DE VORDERING ZICH HEEFT VOORGEDAAN. DEZE UITSLUITINGEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT EVENTUELE TEGENSTRIJDIGE BEPALINGEN EN ONGEACHT HET SOORT VORDERING, ZOWEL OP GROND VAN VERBINTENIS, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ‘STRICT LIABILITY’) TEN GUNSTE VAN VERKOPERS VAN DE VERKOPER EN DOOR DE VERKOPER AANGESTELDE DISTRIBUTEURS EN ANDERE GEMACHTIGDE WEDERVERKOPERS ALS DERDEN-BEGUNSTIGDEN. ALLE BEPALINGEN IN DE OVEREENKOMST WELKE VOORZIEN IN EEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, AFSTAND DOEN VAN EEN GARANTIE OF VOORWAARDE OF UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDING ZIJN AFZONDERLIJK EN GELDEN ONAFHANKELIJK VAN ANDERE BEPALINGEN EN DIENEN ALS ZODANIG TEN UITVOER TE WORDEN GELEGD.
 2. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN VRIJWARING. Voor zover hierin niet is uitgesloten zal de Verkoper verweer voeren in elk rechtsgeding c.q. elke procedure die aanhangig wordt gemaakt jegens de Koper op basis van de vordering dat het ontwerp of de constructie van de Producten welke onder deze voorwaarden door de Verkoper worden verkocht of in licentie gegeven inbreuk maken op een octrooi, auteursrecht of merk, toegekend of geregistreerd in het land waarnaar toe de Verkoper de Producten heeft verstuurd als eindbestemming, mits: (a) de Koper onverwijld de Verkoper schriftelijk op de hoogte stelt van een claim en een rechtsgeding of een procedure, (b) (op kosten van de Verkoper) de Koper de Verkoper het alleen recht geeft om zich te verweren, een schikking te treffen en de volledige zeggenschap te hebben over de wijze van verweer voeren in het rechtsgeding of procedure c) de Verkoper alle benodigde informatie en assistentie verstrekt voor het verweer en d) de Koper geen stelling neemt die strijdig is met die van de Verkoper in verband met een dergelijke claim. In het geval dat de Verkoper verplicht is verweer te voeren in een rechtsgeding of procedure, zal de Verkoper alle uiteindelijk toegekende of door de Verkoper toegezegde kosten en schadevergoedingen vergoeden welke direct voortvloeien uit een dergelijke vordering. Aan de verplichtingen van de Verkoper onder deze bepaling zal worden voldaan indien deze, naar diens keuze en voor diens rekening (i) voor de Koper het recht verkrijgt het gebruik van die producten voort te zetten; (ii) deze vervangt door niet-inbreukmakende apparatuur/software, welke op vergelijkbare wijze functioneert als de Producten; (iii) deze zodanig wijzigt dat zij niet langer inbreuk maken, met behoud van vergelijkbare functionaliteit; of (iv) als (i)-(iii) commercieel niet uitvoerbaar zijn de teruggave van de aankoopprijs van de inbreukmakende Producten in ruil voor de teruggave van deze Producten. De Verkoper heeft niet de verplichting verweer te voeren en is niet aansprakelijk voor a) een rechtsgeding of procedure op grond van inbreuk voorzover deze zijn gebaseerd op een configuratie of wijziging gemaakt, gespecificeerd of verzocht door de Koper en welke in de Producten is aangebracht of b) het gebruik van producten in een proces of toepassing gespecificeerd, geëist, of gecontroleerd door de Koper of derden of c) het gebruik van de Producten in combinatie met andere, niet door de Verkoper geleverde, apparatuur, software of materialen. In dit lid wordt onder ‘Producten’ uitsluitend verstaan: de Verkopers standaard hardware en software, welke algemeen commercieel beschikbaar zijn en die omvat uitdrukkelijk niet software voorzien van een merk van derden (‘third-party-branded software’). HET BEPAALDE IN DIT LID TREEDT IN PLAATS VAN ALLE GARANTIES EN OVERIGE VERPLICHTINGEN, IMPLICIET DAN WEL EXPLICIET, DAT DE PRODUCTEN VRIJ ZIJN VAN RECHTEN EN/VORDERINGEN VAN DERDEN WEGENS INBREUK OF ANDERSZINS.
 3. Wederverkoop van merkproducten en services van derden. IN AFWIJKING VAN ANDERE BEPALINGEN, VERSTREKT DE VERKOPER GEEN VRIJWARINGEN (INTELLECTUEEL EIGENDOM OF ANDERSZINS) EN SLUIT ALLE GARANTIES OF ANDERE VERPLICHTINGEN UIT VAN WELKE AARD (EXPLICIET OF IMPLICIET) DAN OOK, MET BETREKKING TOT PRODUCTEN OF SERVICES VAN DERDEN (INCLUSIEF TRAINING), DIE DOOR DE VERKOPER DOORVERKOCHT WORDEN ALS EEN SEPARAAT PRODUCT.
 4. SOFTWARE EN FIRMWARE IN LICENTIE. Gebruik van Producten bestaande uit software of firmware kunnen onderworpen zijn aan de Kopers aanvaarding van aanvullende voorwaarden als uiteengezet in afzonderlijke licentieovereenkomsten van de Verkoper of derden, welke prevaleren boven deze voorwaarden of voorwaarden waarnaar in deze voorwaarden verwezen wordt, voor zover nodig is om strijdigheden, tussen die voorwaarden en deze voorwaarden of voorwaarden waarnaar in deze voorwaarden verwezen is, op te lossen. In de afwezigheid van een aparte Verkopers licentieovereenkomst, wordt aan de Koper een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie verstrekt om alleen in objectcodevorm gebruik te maken van door de Verkoper verstrekte software en firmware, en zulks alleen in combinatie met door de Verkoper versterkte producten, met uitsluiting van elk recht om sublicenties te verstrekken, om openbaar te maken, te dissassembleren, te decompileren, te ‘reverse-engineren’ of om de software of firmware op enigerlei wijze te wijzigen.
 5. VERPAKKING EN MARKERING. Voor verpakkingen of markeringen welke zijn gespecificeerd door de Koper kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht, welke overigens niet zijn opgenomen in de prijs van de Producten.
 6. GEWICHTEN EN MATEN. Gepubliceerde of geadverteerde gewichten en maten zijn slechts indicaties en worden niet gegarandeerd.
 7. PRIJZEN. Prijzen en andere informatie vermeld in publicaties van de Verkoper (waaronder productcatalogi en brochures) kunnen zonder kennisgeving en bevestiging worden gewijzigd middels specifieke offerte. Dergelijke publicaties vormen geen aanbieding tot verkoop en gelden slechts als bron van algemene informatie. De prijs omvat niet verkoop-, gebruiks-, accijns-, BTW- of andere belastingen. De Koper betaalt of restitueert aan de Verkoper alle belastingen die van toepassing zijn. Producten bestaande uit diensten op basis van tijd en materiaal worden geleverd overeenkomstig de gepubliceerde serviceprijzen van de Verkoper (waaronder eventuele overuren en reiskosten) welke gelden vanaf de dag dat deze diensten worden geleverd, tenzij anders wordt bevestigd middels schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging van de Verkoper. In rekening te brengen servicetijd heeft tevens betrekking op reistijd van en naar de locatie en op alle tijd dat de vertegenwoordigers van de Verkoper beschikbaar worden gehouden voor werk in afwachting (op locatie of elders) van de te verlenen diensten.
 8. WIJZIGINGEN EN VERVANGING. Door de Koper verzochte wijzigingen in de opdracht, waaronder wijzigingen die van invloed zijn op de identiteit, omvang en levering van de Producten, dienen schriftelijk te worden vastgelegd en gelden behoudens de voorafgaande toestemming van de Verkoper en aanpassingen in de prijs, planning en overige voorwaarden. In ieder geval behoudt de Verkoper zich het recht voor wijzigingen af te wijzen welke naar diens mening onveilig, technisch onraadzaam of strijdig zijn met algemeen aanvaarde richtlijnen of normen aangaande constructie of kwaliteit, of welke niet aansluiten bij de ontwerp- of productiemogelijkheden van de Verkoper. De Verkoper behoudt zich het recht voor de Producten te vervangen door de laatste, recentste herziening of versie, of door een gelijkwaardig Product met vergelijkbare vorm, functie en fit.
 9. RETOURZENDING. Alle retourzendingen van Producten geschieden alleen conform instructies van de Verkoper. Op retourzendingen van ongebruikte en verhandelbare Producten welke niet onder de garantie vallen, zijn de dan geldende retourzendingsvoorwaarden van de Verkoper van toepassing, waaronder de toepasselijke herbevoorradingskosten en andere voorwaarden van retourzending. Producten welke retour worden gezonden onder de garantie dienen deugdelijk te worden verpakt en te worden verzonden naar de door de Verkoper aangegeven locaties. Verzenddozen dienen duidelijk te worden gemarkeerd overeenkomstig de instructies van de Verkoper en dienen door de Koper franco te worden verstuurd. Behoudens het voorgaande is de verkoop van ‘Open Box’ Producten en merkproducten van derden onomkeerbaar en komen niet in aanmerking voor retourzending voor zover dit niet in het kader van de in deze voorwaarden opgenomen garantiebepalingen geschiedt.
 10. ANNULERING VAN OPDRACHTEN. Annulering door de Koper van een opdracht vóór verzending is slechts toegestaan middels een schriftelijke kennisgeving en tegen betaling aan de Verkoper van de redelijke annulerings- en herbevoorradingskosten, waaronder een vergoeding van de directe kosten en een vergoeding wegens verstoring. Annuleringskosten verbonden aan opdrachten voor maatproducten of Producten welke speciaal volgens de specificaties van de Koper zijn gemaakt, kunnen gelijk zijn aan de feitelijke verkoopprijs van het product. De Verkoper is te allen tijde gerechtigd een opdracht wegens een geldige reden te annuleren middels schriftelijke kennisgeving, in welk geval de Verkoper gerechtigd is tot de annuleringskosten en herbevoorradingskosten als hierboven vermeld. Een opzegging door de Koper is eerst van kracht indien en nadat de Verkoper de aangevoerde grond van opzegging niet ongedaan heeft gemaakt of heeft verholpen binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de Koper waarin de grond tot opzegging nader wordt toegelicht.
 11. OVERMACHT. De Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies, schade of vertraging als gevolg van niet-nakoming door hem (of door één van zijn onderaannemers) van deze voorwaarden door omstandigheden welke niet redelijkerwijs binnen zijn macht liggen, waaronder, maar niet beperkt tot, force majeure of handelingen of nalaten van de Koper, handelingen van burgerlijke of militaire overheden, brand, stakingen, overstromingen, epidemieën, quarantainebeperkingen, molest, opstand, terrorisme vertragingen in het transport, of transportembargo’s. In het geval van een dergelijke vertraging wordt de datum van uitvoering door de Verkoper zodanig opgeschort als redelijkerwijs nodig is teneinde de vertraging te compenseren.
 12. BEPALINGEN EN VERBINTENISSEN VAN OVERHEIDSWEGE. De toepassing van contractsvoorschriften en -bepalingen van overheidswege op de Producten of de overeenkomst welke met deze voorwaarden aangetoond wordt, geschiedt alleen na separate beoordeling door en toestemming van een gevolmachtigde van de Verkoper ter plaatse van diens hoofdkantoor. Producten welke onder deze Overeenkomst worden verkocht of in licentie gegeven zijn niet bedoeld voor gebruik in nucleaire toepassingen, noch dienen zij daarvoor te worden gebruikt, als ‘Basic Component’ in de zin zoals bepaald in de nucleaire voorschriften van de Verenigde Staten, of in soortgelijke nucleaire wetten en voorschriften van andere landen, of anderszins.
 13. EXPORTCONTROLE. Verscheidene exportwetten en -voorschriften kunnen van toepassing zijn op de Producten en verwante materialen welke zijn geleverd of in licentie gegeven onder deze Overeenkomst. De exporteur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van deze exportwetten en – voorschriften. In afwijking op elke hiermee strijdige bepaling uit deze voorwaarden, kan geen levering plaatsvinden zonder dat een export vergunning is verkregen in het geval dat het recht van de Verenigde Staten of federaal recht toestemming voor de export of het doorvoeren van Producten of daaraan verbonden technologie vereist, ongeacht of op enigerlei wijze een leveringsdatum is toegezegd. In het geval dat geen export vergunning wordt verleend, is de Verkoper ontheven van verdere verplichtingen met betrekking tot de koop en/of licentie en levering van de Producten, zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van de Koper of andere partijen. De Verkoper zal niet voldoen aan verzoeken in het kader van boycots anders dan en voor zover toegestaan volgens het recht van de Verenigde Staten en indien de Verkoper daarmee instemt.
 14. GESCHILLEN. De partijen zullen ernaar streven om op basis van goede trouw onverwijld eventuele uit deze Overeenkomst voortvloeiende geschillen op te lossen middels onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de partijen die gevolmachtigd zijn het geschil te beslechten. Indien zij hier niet in slagen, zullen de partijen er vervolgens te goeder trouw naar streven het geschil te beslechten middels niet bindende bemiddeling door derden, waarbij de vergoedingen en kosten van een dergelijke bemiddeling voor gelijke delen door elk der partijen zal worden gedragen. Geschillen welke niet aldus door onderhandeling of bemiddeling worden beslecht, kunnen alsdan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst. Deze procedures zijn bij uitsluiting de procedures voor beslechting van alle dergelijke geschillen tussen partijen.
 15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE. Deze Overeenkomst en alle geschillen voortvloeiende uit deze Overeenkomst zullen worden beheerst door en uitgelegd naar het nationaal recht, en bij uitsluiting vallen binnen de jurisdictie van de rechterlijke instanties, van het land, provincie of de andere plaatselijke jurisdictie waar de Verkoper zijn hoofdvestiging heeft, zulks uitdrukkelijk met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken uit 1980. Indien onder enig toepasselijk recht een bepaling onder deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard, zal dit niet van invloed zijn op de overige gedeelten van de Overeenkomst.
 16. OVERDRACHT. Geen der partijen zal deze Overeenkomst mogen overdragen zonder de schriftelijke toestemming van de wederpartij (welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden). Niettemin is geen toestemming vereist voor interne overdracht of overdracht tussen de Verkoper en diens moederbedrijf, dochterondernemingen of nevenvestigingen binnen het kader van een consolidatie, fusie of een andere vorm van bedrijfsreorganisatie.